Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Inleiding

1.1. Definities.

Activiteit: verwijst naar een activiteit op de Site. De gekozen activiteit verzonden in de vorm van een ongedateerde cadeaubon, zonder nominale waarde en niet op naam, met een beschrijving van de gekozen activiteit. De Cadeaubon is achttien (18) maanden geldig vanaf aankoopdatum van de Activiteit. Deze Cadeaubon kan in de vorm van een digitale kaart zijn die geprint moet worden voor overhandiging aan de partner op de dag van de service.

Verkoper: deze term verwijst naar het bedrijf WONDERBOX NL BV, geregistreerd onder nummer 34248019, gevestigd te Lichtfabriekplein 4, 2031TE Haarlem, Nederland, en waarvan het maatschappelijk doel is de verkoop van beleveniscadeaus en cadeaukaarten voor vrijetijds- of vakantiediensten.

Verzekeringsmaatschappij: Amlin Insurance SE INI Liability, Postbus 2190, 1180 ED Amstelveen.

Koper: deze term verwijst naar de contracterende partij die een product heeft besteld of gekocht. De Koper kan al dan niet de Begunstigde van het Product zijn, afhankelijk van het feit of hij het Product persoonlijk gebruikt of het aan een derde schenkt.

Begunstigde: verwijst naar de persoon die de houder van het Product is.

Tegoed: tegoed dat door de Verkoper is toegeschreven aan het account van de Koper of de Begunstigde. Dit Tegoed kan worden uitgegeven onder de voorwaarden beschreven in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. Dit Tegoed wordt opgeslagen op het account van de Koper of de Begunstigde. Dit Tegoed kan in één keer of meerdere keren worden gebruikt op de Site giftforyou.nl, onder de voorwaarden beschreven in artikel 8.2.

Cadeaubon: verwijst naar de cadeaubon in de Cadeaubox, die door de Begunstigde aan de Partner wordt getoond of gegeven en die de levering van de gekozen Dienst uit de activiteiten op de Site mogelijk maakt. De Koper/Begunstigde kan ook gebruik maken van de gekozen Dienst door het nummer van de Cadeaubon door te geven aan de Partner. De Cadeaubon kan ook in de vorm van een Digitale Box zijn.

Cadeaubox: verwijst naar het concept van de cadeaubox ontwikkeld door GiftForYou of WONDERBOX. Het bevat een Cadeaubon zoals hierboven beschreven.

Vervaldatum: datum tot wanneer de Koper/Begunstigde kan profiteren van een Dienst/een tegoed kan inwisselen of een verlenging aan kan vragen zoals beschreven in artikel 7. De Vervaldatum is drie jaar en drie maanden na aankoopdatum van het Product.
De Vervaldatum kan ook opgezocht worden op www.giftforyou.nl wanneer de Begunstigde zijn/haar Cadeaucode en pincode invoert.

Digitaal cadeau: Cadeaubox aan de Koper/Begunstigde verkocht en geleverd in elektronische vorm.

Partner(s): verwijst naar de persoon of wettelijke entiteit die een of meer diensten levert die onder het Product vallen.

Partij/Partijen: verwijst gezamenlijk of afzonderlijk naar de Koper en/of Begunstigde en de Verkoper.

Service: verwijst naar de Service die of het Product dat door de Partner wordt geleverd ten gunste van de Begunstigde in ruil voor de Cadeaubon die aan hem is gegeven.

Product(en): verwijst naar alle producten die op de site worden verkocht, dus zowel de producten van het merk GiftForYou als de producten van andere merken. De Producten kunnen in fysieke versie (indien beschikbaar) of in elektronische versie zijn. Als de Cadeaubon de vorm heeft van een elektronisch ticket dat naar de Koper of Begunstigde is verzonden, wordt gespecificeerd dat het gaat om de elektronische versie van het Product. Voor alle Producten die geen Cadeaukaarten zijn, is het essentieel om de cadeaubon af te drukken om deze te kunnen gebruiken.

Producten met een prijs hoger dan 800 euros, gekocht vanaf 18-10-2022, kunnen niet geruild of verlengd worden en kunnen niet, noch geheel noch gedeeltelijk, betaald worden met een tegoedbon, een Cadeaukaart, of een Cadeaubon.

Site: verwijst naar de website van Gift For You: www.giftforyou.nl

Vrije Keuze: dit Product is drie jaar en drie maanden geldig vanaf de datum van aankoop. Het kan niet geruild of verlengd worden. Het kan in meerdere keren gebruikt worden. De gekozen Activiteit wordt verzonden in de vorm van een Elektronisch Ticket inclusief een Cadeaubon. De Cadeaubon is achttien (18) maanden geldig vanaf de datum van uitgifte. Deze is gedurende zijn geldigheidsduur ruilbaar en verlengbaar onder de voorwaarden van artikel 7, mits de Activiteit niet het voorwerp is geweest van een voorbehoud. Met deze Cadeaubon kunt u een willekeurige Activiteit kiezen met uitzondering van verkoopacties van Activiteiten en andere op de site beschikbare Producten.

Code / Kortingscode / Promocode: betekent kortingscodes uitgedrukt in een percentage of een forfaitair bedrag, afgegeven door GiftForYou en geldig op de Site voor de aankoop van daarvoor in aanmerking komende Producten. Het kan met name gaan om Codes die door derden worden verspreid in het kader van een commerciële actie (hierna “Betreffende actie”).

Deze codes hebben de volgende algemene kenmerken:

 • ze kunnen niet onderling of met andere promoties of andere promotionele acties worden gecumuleerd
 • ze zijn niet overdraagbaar
 • ze hebben een beperkte gebruiksduur
 • ze kunnen nooit worden ingewisseld of verlengd
 • ze zijn beperkt tot gebruik van een enkele Code per bestelling per persoon. Zo kan een code die is verspreid in het kader van een Betreffende actie slechts een keer worden gebruikt door eenzelfde persoon
 • gebruik is onderworpen aan een minimum aankoopbedrag. Er kan dus geen Product worden gekocht met een prijs die gelijk is aan 100% van de waarde van de Code.

Deze kenmerken zijn van toepassing op alle Codes tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald in het Reglement van de Betreffende actie waarvan de Code deel uitmaakt.

In geval van niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden van deze Codes zoals gedefinieerd in de AV of het Reglement van de Betreffende actie, behoudt GiftForYou zich het recht voor het gebruik van deze Codes te verhinderen en/of alle Producten of Tegoeden die door middel hiervan zijn verkregen te deactiveren.

1.2. Doel van het contract

Het doel van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en garanties (hierna genoemd: 'AV') is om de algemene voorwaarden te bepalen waaronder de Verkoper Producten aan de Koper verkoopt.

Bijgevolg houdt elke door de Koper geplaatste bestelling de onvoorwaardelijke aanvaarding in van deze AV en zijn instemming om de bepalingen ervan volledig na te leven. Zij hebben voorrang op alle andere documenten, met uitzondering van bijzondere voorwaarden die uitdrukkelijk en schriftelijk door de Verkoper zijn toegestaan.

De Koper erkent dat hij de AV heeft gelezen voordat hij zijn bestelling plaatst.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden treden in werking op 22 december 2023. Ze annuleren en vervangen alle eerdere versies.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de AV op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op zijn site. In geval van wijziging van de AV, zullen de AV van toepassing zijn die van kracht zijn op de datum van de bestelling, waarvan een kopie aan de Koper zal worden gezonden bij bevestiging van zijn bestelling.

De nietigheid van een clausule van deze AV heeft niet de nietigheid van de gehele AV tot gevolg. Het tijdelijk of definitief niet toepassen van één of meer bepalingen van de AV door de Verkoper houdt geenszins in dat hij afziet van zijn recht om de andere bepalingen van de AV toe te passen, die hun uitwerking zullen behouden.

Foto's op de Site hebben geen contractuele waarde.

1.3. Producten van andere merken

WONDERBOX verkoopt Producten van andere merken op de Site. Dit zijn de cadeaukaarten Restaurant Cadeau Card, Wellness & Beauty Cadeau, Bloemen Cadeau, Klus Cadeau, Huis & Tuin Cadeau, Reis Cadeau en DE Cadeaukaart (hierna samen “Cadeaukaarten”).

De clausules “Tegoed” en “Vervaldatum” zoals beschreven in artikel 1.1, evenals artikels 7 en 8 zijn niet van toepassing op Cadeaubonnen.

De Cadeaukaarten hebben de volgende "Vervaldatum":

Cadeaukaart Geldigheidsperiode
Restaurant Cadeau Card 2 jaar
Wellness & Beauty Cadeau 2 jaar
Bloemen Cadeau 2 jaar
Klus Cadeau 2 jaar
Huis & Tuin Cadeau 2 jaar
Reis Cadeau 3 jaar
DE Cadeaukaart 3 jaar

 

Voor alle onderwerpen met betrekking tot de Cadeaukaarten zijn de toepasselijke voorwaarden beschikbaar in de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de volgende websites:

Cadeaukaart Algemene voorwaarden
Restaurant Cadeau Card www.restaurant-cadeaucard.nl/algemene-voorwaarden
Wellness & Beauty Cadeau www.wellnessbeautycadeau.nl/algemene-voorwaarden
Bloemen Cadeau www.bloemen-cadeaukaart.nl/algemene-voorwaarden
Klus Cadeau www.kluscadeau.nl/algemene-voorwaarden
Huis & Tuin Cadeau www.huisentuincadeau.com/algemene-voorwaarden
Reis Cadeau www.reiscadeaukaart.nl/algemene-voorwaarden
DE Cadeaukaart www.decadeaukaart.nl/algemene-voorwaarden

 

Terug naar de bovenkant van de pagina

2. Procedures en voorwaarden voor bestellen

De Koper kan bestellingen voor Producten plaatsen op de site www.giftforyou.nl.

2.1. Op de website: www.giftforyou.nl

Elke bestelling van een Product dat wordt aangeboden op de Site, impliceert dat deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn gelezen en expliciet geaccepteerd. Deze aanvaarding is niet afhankelijk van het feit of de Koper zijn handtekening met de hand zet om zijn aanvaarding aan te geven.

Om een bestelling te plaatsen op de Site moet de hieronder beschreven procedure strikt gevolgd worden. Het plaatsen van een bestelling online houdt in dat een opeenvolging van verschillende schermen wordt doorlopen waarop de verschillende fasen worden gepresenteerd die de Koper moet doorlopen om zijn bestelling bij de Verkoper te valideren.

2.1.1. Keuze van het product

Om een bestelling te plaatsen op de Site moet de Koper naar de Site gaan en een Product kiezen. Nadat hij zijn keuze heeft gemaakt, moet hij op de knop klikken om het aan het winkelmandje toe te voegen.

2.1.2. Controle van het winkelmandje

Daarna moet hij de inhoud van zijn winkelmandje controleren (of doorgaan als hij nog een Product wil toevoegen) en kiezen of hij de fysieke versie van het Product wil hebben of de elektronische versie, indien beschikbaar.

Hij kan ook een actiecode invullen als hij er één heeft.

Wanneer alle Producten die de Koper wil kopen in het winkelmandje zitten, vult hij zijn e-mailadres in waarop hij de bestellingsbevestiging wil ontvangen, waarna hij op de knop kan klikken om door te gaan met de betaling.

2.1.3. Adres en contactgegevens en betaling

De Koper controleer/vult in (en voegt toe of corrigeert indien nodig) het bezorgadres voor het/de Product(en).

Om de bestelling te bevestigen en over te gaan tot betaling, moet hij het vakje aanvinken waarin staat dat hij de Algemene Voorwaarden heeft gelezen,ze uitdrukkelijk aanvaard, en dat hij verklaart 18 jaar of ouder te zijn, en vervolgens klikken op de knop om de bestelling te bevestigen en over te gaan tot betaling.

Hij kan dan de betalingsmethode kiezen.

Voor online betalingen wordt de Koper doorgestuurd naar een beveiligde betalingspagina en ontvangt hij een bestellingsbevestiging per e-mail nadat hij betaald heeft. Op het moment van betaling wordt de bestelling definitief en wordt het contract geacht gesloten te zijn.

De contractuele informatie wordt samengevat in de bestellingsbevestiging.

2.2. Fraudepreventie

In het kader van het fraudepreventiebeleid behoudt de Verkoper zich het recht voor om, naar aanleiding van een op de Site geplaatste bestelling, aan de Koper bewijsstukken te vragen om zijn bestelling te kunnen valideren.

In dat geval ontvangt de Koper een e-mail met de mededeling dat zijn bestelling om een verificatie vraagt en hij wordt gevraagd de bewijsstukken te verzenden die nodig zijn voor de controle.

Als de Koper niet binnen 2 dagen nadat het verzoek is verstuurd door de Verkoper, aan een dergelijk verzoek voldoet, leidt dit automatisch tot het annuleren van de betreffende bestelling, zonder dat de Koper de mogelijkheid heeft hier een bezwaar tegen in te dienen.

De aankoop van een Product buiten de Site van de Verkoper of het officiële distributienetwerk valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Koper en is op eigen risico.

Verkoper behoudt zich het recht voor deze Producten te deactiveren indien deze onder verdenking komen te staan en/of indien enig strafbaar feit wordt geconstateerd, zoals fraude, verzwijging van gestolen goederen, oplichting.

Deze deactivering kan in geen geval aanleiding geven tot de betaling van een vergoeding voor zijn koper of zijn begunstigde. Ook de klantaccounts die betrokken zijn bij vermoedelijke of bewezen overtredingen worden tijdelijk of definitief geblokkeerd.”

Terug naar de bovenkant van de pagina

3. Prijzen

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, waarbij de Koper de garantie heeft dat de prijs wordt toegepast die geldig is op de dag van de bestelling.

Overeenkomstig de openbare raadpleging van de Europese Commissie die op 20 november 2008 van start is gegaan, is de verkoop van cadeaubonnen niet onderworpen aan BTW in relaties met consumenten.

Bijgevolg mag op de documenten die ter attentie van de Koper worden afgegeven ter gelegenheid van de levering van voornoemde producten, geen BTW worden gefactureerd.

De producten die zijn opgenomen in de Promotielijst zijn echter wel onderworpen aan het BTW-tarief dat van toepassing is op het product in kwestie. Op het moment van aankoop van een van deze producten, vermelden de documenten die aan de Koper worden overhandigd het bedrag aan BTW over het bedrag van het product dat bij de Cadeaubox hoort.

De 'Cadeau-opties' die worden aangeboden tijdens de verificatiefase van het winkelmandje zijn eveneens onderworpen aan de BTW tegen het tarief dat van toepassing is op het als optie gekozen product.

De verzendkosten van het Product zoals beschreven in artikel 5.3 zijn niet in de prijs opgenomen, tenzij de Partijen nadrukkelijk anders overeenkomen. Deze kosten zullen het voorwerp uitmaken van een bijkomende facturatie en zullen vermeld worden ofwel op de bestelbon in geval van telefonische aankoop, ofwel vóór de definitieve validatie van de bestelling in geval van aankoop van het Product op de Site.

Over de verzendkosten wordt BTW berekend volgens het normale tarief.

Terug naar de bovenkant van de pagina

4. Betalingsvoorwaarden en -methoden

4.1. Betalingsvoorwaarden en -methoden voor Producten

Aankopen worden betaald via de volgende methoden die op de Site beschreven worden:

 • ofwel met creditcard (Visa, MasterCard). In geval van aankoop van het Product op de Site, of in geval van telefonische bestellingen zal de Klant rechtstreeks in de daartoe voorziene zones het kaartnummer, de vervaldatum en de kaartverificatiecode die zich op de achterzijde van de kaart bevindt, invoeren of doorgeven aan de telefonist.
  Als een Product of Producten is/zijn besteld, wordt de prijs van de gehele bestelling van de creditcard afgeschreven op de dag van de bestelling. Verkoper behoudt zich het recht voor om het beheer van een bestelling en de bezorging ervan op te schorten in geval van niet-betaling of weigering door de gebruikelijke officiële bevoegde instanties op internet om een betaling met creditcard toe te staan. De Site is uitgerust met een beveiligd online betalingssysteem, waarmee consumenten de verzending van hun bankgegevens kunnen versleutelen.
 • of via een Tegoed. Het Tegoed is alleen geldig op de Site www.giftforyou.nl voor de aankoop van Producten, onder de voorwaarden zoals beschreven in artikel 8.2 van deze AV;
 • of via iDeal of een andere op de Site beschikbare betalingsmethode, onder de voorwaarden zoals beschreven op het moment van betaling. In alle gevallen wordt de verzendtermijn van Producten via de post of per e-mail berekend vanaf de datum van ontvangst van de betaling.
 • of via Afterpay onder de volgende voorwaarden:
  • U ontvangt uw bestelling van giftforyou.nl.
  • Een paar dagen nadat u de bestelling heeft ontvangen, krijgt u een betalingsoverzicht van Afterpay. Nadat u het betalingsoverzicht heeft ontvangen, moet u binnen 14 dagen de bestelling betalen.
  • Voor meer informatie zie Afterpay
 • of via Apple Pay of Google Pay: indien beschikbaar kun je ervoor kiezen om te betalen via Apple Pay of Google Pay volgens de voorwaarden van deze betaalmethoden, beschikbaar gesteld door onze acquirer ShareGroop, gevestigd te 40 bis du Faubourg Poissonnière, 75010 Parijs.

Als een aankoop niet wordt betaald, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de Cadeaubon(nen) voor de onbetaalde Product(en) te deactiveren.

Terug naar de bovenkant van de pagina

5. Levering

5.1.

De Producten worden in beperkte oplage gecreëerd vanwege de beperkte ontvangstcapaciteiten van de Partners en de beperkte geldigheidsperiode van de Producten.

Het Productaanbod is geldig voor zolang de voorraad strekt en is onder voorbehoud van de vervaldata van de Producten.

Als een Productaanbod niet beschikbaar is, wordt de Koper hierover zo snel mogelijk op de hoogte gesteld en heeft hij het recht de bestelling te annuleren.

Hij kan verzoeken:

 • ofwel om de betaalde prijs terugbetaald te krijgen binnen uiterlijk 14 dagen na de datum waarop de Verkoper de Koper heeft geïnformeerd over zijn weigering de bestelling te handhaven,
 • ofwel om te ruilen voor Product van een vergelijkbare prijs met vergelijkbare kenmerken. Er wordt een nieuwe bestelling opgemaakt voor het nieuwe Product zodra de Koper zijn keuze heeft bevestigd. Deze bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt, aangezien de betaling al is verwerkt.

Als het niet mogelijk is om te ruilen, krijgt de Koper het betaalde geld terug. Verkoper kan niet aansprakelijk gehouden worden als een Product niet beschikbaar is en dit kan de Koper geen recht geven op schadevergoeding.

5.2.

Fysieke producten worden bezorgd op het postadres dat is doorgegeven op het moment dat de bestelling geplaatst werd.

De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, op welke grond dan ook, indien de laattijdige levering te wijten is aan de Koper, d.w.z. indien de geadresseerde afwezig is op het ogenblik van de levering van het Product of indien de Koper een invoerfout heeft gemaakt bij het plaatsen van de bestelling.

In geval van een te late levering verbindt de Verkoper zich er evenwel toe alle nuttige maatregelen te nemen om een eventuele aan hem toe te schrijven disfunctie van de vervoersdienst / verzending per e-mail te onderzoeken en op te lossen.

5.3.

De bezorging van fysieke Producten gebeurt via postNL en enkele gevallen met een andere vervoerder..

Bezorgkosten en details zijn te vinden op het volgende adres: https://www.giftforyou.nl/faq-contact.html#GotoGiftForYoukopen.

De Verkoper kan niet aansprakelijk gehouden worden voor verlate bezorging als de vertraging te wijten is aan overmacht of toe te schrijven is aan derden die belast zijn met het vervoer.

De Koper kan er ook voor kiezen om zijn Product in elektronische versie te laten bezorgen.

5.4.

De elektronische versie van Producten wordt verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven tijdens de bestelling, het is de verantwoordelijkheid van de Koper deze eventueel te printen. Het emailadres dat wordt opgegeven kan het e-mailadres zijn van de Koper of van de Begunstigde.

De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, op welke grond dan ook, indien de laattijdige levering te wijten is aan de Koper, d.w.z. indien de Koper een invoerfout heeft gemaakt bij het plaatsen van de bestelling.

Terug naar de bovenkant van de pagina

6. Recht op annulering

In overeenstemming met de wet heeft de Koper in het geval van verkoop op afstand het recht op een bedenkperiode van veertien (14) dagen vanaf de datum dat Koper het Product ontvangen heeft. Koper kan zijn bestelling annuleren, of anders de Begunstigde, zonder dat hij redenen hoeft op te geven voor de annulering en zonder boetes te hoeven betalen, met uitzondering van de bezorgkosten (exclusief standaard bezorgkosten) en retourkosten, die betaald worden door de Koper.

6.1. Voor Cadeauboxen en Activiteiten

De Koper, of de Begunstigde, brengt de Verkoper op de hoogte van zijn beslissing om de bestelling te annuleren door hem vóór de periode van 14 dagen het op de Site beschikbare herroepingsformulier, of enige andere ondubbelzinnige verklaring waarin hij zijn wens tot herroeping uitdrukt, toe te sturen. De Koper kan gebruikmaken van het op de website beschikbare contactformulier om het herroepingsformulier te versturen.

Print het annuleringsformulier

Terugbetaling wordt alleen verleend voor fysieke Producten die binnen de aangegeven termijn worden geretourneerd en die in perfecte staat verkeren wat uiterlijk en verpakking betreft (het Product moet absoluut onbeschadigd worden geretourneerd).

Producten moeten worden geretourneerd naar het volgende adres: GiftForYou, Klantenservice, Lichtfabriekplein 4, 2031 TE Haarlem, Nederland.

Elke terugzending overeenkomstig de bepalingen van dit artikel geeft aanleiding tot terugbetaling uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de ontvangst van het Product in perfecte staat.

Voor Producten in elektronische verschijning is geen retourzending nodig, de terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek tot herroeping.

Het staat de Koper of de Begunstigde vrij zijn Product te gebruiken vóór het einde van de termijn van het herroepingsrecht. Indien de Begunstigde besluit van de Service gebruik te maken, betekent dit dat hij er stilzwijgend maar onbetwistbaar mee instemt afstand te doen van zijn recht op opzegging.

Wanneer voor het gebruik van het Product een reservering bij een Partner nodig is, vervalt het herroepingsrecht van het Product op het moment van de reservering. Wanneer voor het gebruik van het Product een code aangevraagd moet worden, vervalt het herroepingsrecht op het moment dat de code aangevraagd wordt.

Dit artikel is niet van toepassing op Kopers die geen privépersonen zijn.

6.2. Voor de Gepersonaliseerde Producten

In overeenstemming met de consumentenwetgeving, kunnen Producten die gepersonaliseerd zijn, niet ingetrokken worden.

6.3. Voor Cadeaukaarten

Het herroepingsrecht is van toepassing zoals aangegeven in artikel 6.

Voor cadeaubonnen is echter geen teruggave van het fysieke formaat vereist. De Cadeaukaart wordt op afstand gedeactiveerd. Terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van het herroepingsverzoek.

De Koper kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van waardevermindering van de Cadeaukaart als gevolg van andere manipulaties dan noodzakelijk voor de goede werking van de Cadeaukaart, en dit in overeenstemming met de aard en de kenmerken van de Cadeaukaart. Wanneer de Cadeaukaart geheel of gedeeltelijk is besteed, is het retourneren van het Product onmogelijk. Het herroepingsrecht kan in een dergelijk geval dus niet van toepassing zijn.

Terug naar de bovenkant van de pagina

7. Ruilen en verlengen

7.1. Voorwaarden voor ruilen en verlengen

Producten kunnen kosteloos geruild worden in overeenstemming met de volgende voorwaarden.

Ruilen en verlengen kan alleen met Producten die niet zijn gebruikt. Ze kunnen in geen geval worden terugbetaald.

Voorwaarden voor ruilen en verlengen zijn als volgt:

De Koper/Begunstigde heeft het recht om zijn Product kosteloos te ruilen of te verlengen, op voorwaarde dat hij ruilt of verlengt voor de vervaldatum van het Product (te raadplegen na invoeren van de code op de website) en door de procedure te volgen zoals beschreven in artikel 7.4.

Let op: na de Vervaldatum van het Product kan de Koper/Begunstigde zijn Product niet meer ruilen of verlengen.

7.2. Voorwaarden voor verlengen van Product

Als hij voldoet aan de voorwaarden voor verlenging, ontvangt de Koper/Begunstigde een e-mail met de bevestiging dat een Tegoed is aangemaakt voor de waarde van het verlengde Product (behalve in de gevallen beschreven in artikel 7.5 waarvoor verlenging niet is toegestaan).

7.3. Voorwaarden voor ruilen van Product

Als hij voldoet aan de voorwaarden voor ruilen, ontvangt de Koper of Begunstigde een e-mail met de bevestiging dat een Tegoed is aangemaakt met de waarde van het geruilde product, na aftrek van de kosten voor verpersoonlijking (voor betreffende Product).

7.4. Bepalingen voor ruilen of verlengen

De Koper of Begunstigde die zijn Product wil ruilen of verlengen, moet, als deze stap nog niet is voltooid, een account aanmaken op de Site, er verbinding mee maken, inloggen en vervolgens de aangegeven stappen volgen.

In het specifieke gedeelte moet de Begunstigde de code van zijn Cadeaubon invoeren en op de knop voor ruilen of verlengen klikken.

7.5 Speciaal geval

7.5.1

Cadeaubox met de Partners ‘Zwaluwhoeve’, ‘SpaPuur’, ‘Thermen Holiday’ en ‘SpaWell’, en elke overige activiteit die is vervuld door een locatie van IWR:

Bij sommige activiteiten dient u uw GiftForYou code om te zetten in speciale partnercodes die alleen geldig zijn voor de gekozen activiteit (bijvoorbeeld bij activiteiten van de Partners 'Zwaluwhoeve', 'SpaPuur', 'Thermen Holiday' en 'SpaWell', of een andere activiteit via de website van IWR). Zodra dit proces is voltooid, kunt uw Cadeaubox niet meer ruilen of verlengen.

7.5.2.

Producten met een prijs hoger dan 800 euro, gekocht op of na 18-10-2022, kunnen niet worden geruild of verlengd.

Terug naar de bovenkant van de pagina

8. Gebruiksvoorwaarden voor Producten en Aansprakelijkheid

8.1. Gebruiksvoorwaarden voor Producten

8.1.1.

Cadeaubonnen zijn geldig voor een activiteit aangeboden op de Site www.giftforyou.nl.

Producten zijn geldig tot aan de Vervaldatum die op de Cadeaubon staat. Na deze datum is ruilen of verlengen niet meer mogelijk.

Het kan zijn dat de Partner aan Begunstigde vraagt om betaling van toeristenbelasting of andere extra kosten op de dag van de Service (per persoon per dag).

8.1.2.

Het kan zijn dat de Partner aan de Begunstigde vraagt om de Cadeaubon te sturen om zijn reservering te bevestigen. De Begunstigde moet het deel van de Cadeaubon bewaren waarop het unieke nummer staat, de vervaldatum en de titel van het Product. Noch GiftForYou noch de Partner kan aansprakelijk gehouden worden voor het verlies van de Cadeaubon.

Wat betreft de services die door de partner Hôtel Express worden aangeboden, wordt de reservering rechtstreeks op de site van Hôtel Express gemaakt, nadat de Begunstigde zijn Product heeft geregistreerd op de Site. Wanneer de Hôtel Express service is geselecteerd en bevestigd door de Begunstigde, ontvangt hij een reserveringsbevestiging via e-mail rechtstreeks van Hôtel Express.

8.1.3.

Gezien de lange geldigheidsperiode van de Producten, kan het zijn dat der Services en/of de lijst met Partners gewijzigd is na publicatie van de Cadeaubox, zonder dat GiftForYou hiervoor verantwoordelijk gehouden kan worden. Ook kan de classificatie van de vestiging van de Partner kan veranderen tijdens de geldigheidsperiode van de Producten.

Bijgevolg is het de verantwoordelijkheid van de Begunstigde om bij de reservering van een Service de precieze inhoud van de aangeboden Service en de lijst van de verschillende Partners te verifiëren. Rekening houdend met de actieve rol van de Begunstigde in termen van zowel het selecteren van de Partner in de Gift Box als het kiezen van de gewenste datum, en de onafhankelijkheid die bestaat tussen GiftForYou en de Partners, kan GiftForYou niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onbeschikbaarheid op de gekozen datum, met inbegrip van gevallen waarin dit wordt veroorzaakt door een technisch probleem. Het wordt aanbevolen zo vroeg mogelijk bij de Partner te reserveren om van een groot aantal mogelijke data te kunnen profiteren.

8.1.4.

Annulering of uitstel van de reservering wordt niet geaccepteerd zonder directe toestemming van de Partner.

Met name de services van partner Hôtel Express kunnen niet gewijzigd of terugbetaald worden nadat ze zijn bevestigd door de Begunstigde.

8.1.5.

Reizen naar de plek van bestemming van de geselecteerde Partner, of een internetabonnement in het geval van online Services vallen niet onder de Services.

8.1.6.

In het geval dat de Cadeaubon niet wordt gebruikt, verloren of vernietigd, kan de Begunstigde geen aanspraak maken op terugbetaling. GiftForYou behoudt zich het recht voor geen claims te accepteren van de Koper en/of Begunstigde die zijn Product buiten het gebruikelijke distributienetwerk voor GiftForYou-producten verkreeg, met name rechtstreeks van een privépersoon. In geval van een activeringsprobleem wordt de Kopers/Begunstigden aangeraden het bewijs van de aankoop te bewaren en de geldigheid en de status van hun Product rechtstreeks op de Site te controleren.

8.2 Voorwaarden voor gebruik van Tegoeden

8.2.1 Algemeen

8.2.2.2 Geldigheidsperiode van het Tegoed

De geldigheidsperiode van het Tegoed is zes (6) maanden na datum van uitgifte. Het Tegoed vervalt indien het niet tijdens de geldigheidsperiode wordt gebruikt, omdat het in geen geval kan worden verlengd.

8.2.1.2: Kenmerken van het Product dat met een Tegoed is gekocht:

De Tegoeden kunnen alleen gebruikt worden op de Site en geven recht op een Product in elektronische versie.

De Koper of de Begunstigde kan er echter voor kiezen om een Product in fysieke versie te kopen door een toeslag van € 15 per Product te betalen. Deze toeslag kan niet worden betaald met een Tegoed.

De aankoop van een Product in fysieke vorm is echter niet mogelijk voor Producten die alleen in elektronische versie bestaan.

Voor Activiteiten wordt voor het Product in fysieke versie ook een toeslag van € 15 in rekening gebracht, waar nog een personaliseringsvergoeding bijkomt, waarvan het bedrag op het moment van aankoop zal worden aangegeven.

De Vervaldatum van het Product dat gekocht werd met het Tegoed is de datum die wordt weergegeven bij de aankoop van het Product.

8.2.1.3: Gebruiksvoorwaarden en beperking van gebruik van Tegoeden:

Wanneer meerdere Tegoeden worden gegenereerd op de rekening van de Koper of de Begunstigde, worden de opeenvolgende Tegoeden op dezelfde account geboekt, waarbij de bedragen van elk Tegoed cumuleren om één pot te vormen, waarvan het bedrag deelbaar is. Maar de Vervaldatum van elke Tegoedbon wordt berekend aan de hand van datum van uitgifte.

Het Tegoed kan tijdens de geldigheidsduur in verschillende termijnen worden gebruikt indien het bedrag van het Product lager is dan het bedrag van het Tegoed. In dat geval blijft het bedrag van het Tegoed dat hoger is dan het bedrag van het Product automatisch staan op de account van de Koper of de Begunstigde. Als het bedrag van het Tegoed minder is dan het bedrag voor de aankoop van het Product, moet de Koper zijn betaling aanvullen met een van de hierboven vermelde betalingsmethoden.

In het kader van de strijd tegen fraude is het niet mogelijk een bestelling voor een waarde hoger dan € 500 geheel of gedeeltelijk te betalen met Tegoeden. Als de Koper wil betalen met zijn Tegoed, moet hij het vakje aanvinken bij de optie voor het gebruik van een Tegoed.

Tegoeden kunnen niet gebruikt worden voor de aankoop van de volgende Producten:

- Activiteiten die in Flash Sale worden verkocht

- Alle Cadeaukaarten

Het Tegoed kan niet worden gecombineerd met een actie, actiecode of kortingscode.

8.2.2 Tegoed voortkomend uit een verlenging of ruil

8.2.2.1 Voor zover de Vervaldatum van het Product dat gekocht werd met het Tegoed de datum is die wordt weergegeven bij de aankoop van het Product, wordt bepaald dat:

- in het geval van het ruilen van een Cadeaubox of Activiteit, geeft het verkregen Tegoed recht op een Activiteit met een vaste geldigheidsperiode, die vermeld staat in de beschrijving van de geselecteerde Activiteit en op het Elektronische Ticket dat naar de Koper/Begunstigde verzonden wordt.

- in het geval van het ruilen van een Activiteit voor een Cadeaubox, heeft u met het verkregen Tegoed recht op een Cadeaubox met een geldigheidsperiode die wordt vermeld tijdens de aankoop van het Product.

8.2.2.2 Bij wijze van uitzondering is het door ruilen verkregen Tegoed geldig voor een periode die gelijk is aan de resterende geldigheidsduur van het Product dat geruild werd en heeft het een minimale geldigheidsduur van zes (6) maanden vanaf de uitgifte.

Terug naar de bovenkant van de pagina

9. Beperkingen en uitsluitingen van garantie

9.1. Beperkingen

Sommige Services zijn alleen toegankelijk onder bepaalde voorwaarden voor gezondheid, leeftijd, gewicht of vermogens. Deze voorwaarden staan voor elke Service weergegeven op de Site www.giftforyou.nl.

De Begunstigde zal deze beperkingen zorgvuldig lezen.

De Serviceverleners behouden zich het recht voor om te weigeren de verzochte Service uit te voeren als de Begunstigde van het Product niet voldoet aan de vereiste voorwaarden.

Andere Services zijn alleen toegankelijk afhankelijk van weersomstandigheden, technische of andere voorwaarden. Deze voorwaarden staan voor elke Service op de Site. Partners behouden zich het recht voor om de verzochte Services te weigeren of om de reservering uit te stellen als niet voldaan wordt aan de vereiste voorwaarden.

Vanwege de aard van bepaalde Services kunnen sommige Partners aan de Begunstigde vragen een vrijwaring van aansprakelijkheid te tekenen of een waarborg te betalen.

In al deze gevallen kan GiftForYou niet aansprakelijk worden gesteld tot vrijwaring van de Koper/Begunstigde.

Sommige Producten kunnen toegang geven tot bepaalde producten of goederen, of die toegankelijk stellen. Het is raadzaam de etikettering zorgvuldig te lezen om elk risico in verband met deze producten of goederen, en in het bijzonder elk risico van allergie, te vermijden.

9.2. Uitsluitingen van garantie

Reizen naar de plek van bestemming van de geselecteerde Partner of een internetabonnement in het geval van online Services vallen niet onder de Services.

De Services zijn onderworpen aan de contractuele voorwaarden van de gekozen Partner, in het bijzonder met betrekking tot reserveringen, annuleringen en de geldende regels. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper/Begunstigde om zich hiervan op de hoogte te stellen voorafgaand aan de reservering.

De Partner is er uitsluitend aansprakelijk voor dat de Service naar behoren wordt uitgevoerd. Voor alle vragen met betrekking tot de contractuele voorwaarden van de gekozen Partner, dient de Begunstigde zich rechtstreeks tot deze laatste te wenden, en kan hij geen vordering instellen tegen de Verkoper.

De Begunstigde van de Cadeaubon moet daarom rechtstreeks de Partner benaderen voor een eventuele aanvullende Service die niet in het aanbod is opgenomen, in overeenstemming met de contractuele voorwaarden van de Partner.

GiftForYou kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies, diefstal, of teruggave van de Cadeaubon nadat de levering van het Product heeft plaatsgevonden, of het niet kunnen uitoefenen van bepaalde activiteiten, wanneer dit te wijten is aan de Koper en/of de Begunstigde.

9.3 Beperkingen gepersonaliseerde Producten:

GiftForYou kan een bestelling weigeren in het geval dat het door de koper gepersonaliseerde uitvoering illegaal is of in strijd met de goede zeden.

De Koper blijft altijd verantwoordelijk voor de inhoud van zijn gepersonaliseerde uitvoering en beschermt GiftForYou tegen alle schade die kan voortvloeien uit een gepersonaliseerde content die illegaal is of in strijd met de goede zeden.

Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om zijn gepersonaliseerde uitvoering te controleren voordat hij deze bevestigt. GiftForYou zal geen gevolg geven aan vorderingen met betrekking tot de personalisatie door de Koper (kwaliteit van de foto of de titel gekozen door de Koper, algemene weergave, inlijsting, enz.)

Bovendien, en in afwijking van artikel 6, kan de gepersonaliseerde uitvoering niet ingetrokken worden. Krachtens de regelgeving kan het herroepingsrecht immers niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn.

9.4. Beperkingen voor Cadeaukaarten

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies, diefstal of teruggave van de Cadeaukaart na levering. Producten gekocht met een Cadeaukaart zijn onderworpen aan de contractuele voorwaarden van de gekozen Partner. Het is aan de Koper/Begunstigde om daar vooraf kennis van te nemen. De Partner is als enige verantwoordelijk voor de producten die aldus met de Cadeaukaart worden verkocht. In ieder geval is Verkoper niet gehouden Koper/Begunstigde schadeloos te stellen in geval van enig gebrek aan een product dat hij van een Partner heeft verkregen, waarbij laatstgenoemde volledig aansprakelijk blijft voor de producten die hij op de markt brengt. In ieder geval kan de aansprakelijkheid van Verkoper nooit hoger zijn dan het daadwerkelijk door Koper betaalde bedrag. Dit is het geval ongeacht degene die zich op deze aansprakelijkheid beroept, zoals de Koper en/of de Begunstigde of enige andere derde.

9.5. Beperkingen en garanties voor andere merken

Producten van andere merken dan GiftForYou en Wonderbox kunnen andere beperkingen hebben. Deze zijn beschikbaar op de websites vermeld in artikel 1 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Terug naar de bovenkant van de pagina

10. Risico-overdracht

Risico-overdracht voor het verlies of beschadiging van het Product gebeurt op de dag van levering van het product.

Terug naar de bovenkant van de pagina

11. Non-conformiteit

11.1. Non-conformiteit van het fysieke Product

11.1.1. Klachten door de Koper of de Begunstigde namens de Koper in geval van beschadigingen of andere gebreken aan het fysieke Product.

De Koper of de Begunstigde namens de Koper, afhankelijk van wie het Product in ontvangst neemt, dient klachten over het Product - zij het een fout in de levering, het niet in overeenstemming zijn van de Producten wat betreft hun aard of kwaliteit met de informatie die op de bestelbon staat of een andere klacht - binnen bekwame tijd nadat deze een gebrek heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij GiftForYou in te dienen.

11.1.2 Wijze van indienen van klachten

Klachten kunnen als volgt bij GiftForYou worden ingediend:
- telefonisch via telefoonnummer +31 (0)23-5175739 (basistarief) op werkdagen, dus van maandag tot en met vrijdag, van 9:00 uur tot 16:30 uur;
- via het contactformulier op de website.

11.1.3 Remedies in geval van non-conformiteit

In geval er sprake is van non-conformiteit, kan tot aflevering van het ontbrekende of tot vervanging van het Product worden overgegaan of – wanneer dit onmogelijk mocht zijn of van GiftForYou niet kan worden gevergd – tot ontbinding van de overeenkomst, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt, dan wel prijsvermindering. De in dit artikellid genoemde rechten zijn onverminderd alle andere rechten en vorderingen die de Koper of de Begunstigde namens de Koper op basis van de wet eventueel toekomen.

11.1.4. Klachten met betrekking tot het niet-leveren van het fysieke Product

Als levering niet wordt uitgevoerd binnen de genoemde termijn, dient GiftForYou hierover zo snel als redelijkerwijs mogelijk te worden geïnformeerd, zodat zij deze klacht kan opvolgen en voor een oplossing kan zorgdragen.

11.2. Non-conformiteit van de elektronische versie van het Product

11.2.1 Klachten door de Koper of de Begunstigde namens de Koper in geval van gebreken aan de elektronische versie van het Product

De Koper of de Begunstigde namens de Koper, afhankelijk van wie de elektronische versie van het Product per e-mail heeft ontvangen, dient klachten over het Product - zij het over de aard van het elektronische ticket of een andere klacht - binnen bekwame tijd nadat deze een gebrek heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij GiftForYou in te dienen.

11.2.2 Wijze van indienen van klachten

Klachten kunnen als volgt bij GiftForYou worden ingediend:
- telefonisch via telefoonnummer +31 (0)23-5175739 (basistarief) op werkdagen, dus van maandag tot en met vrijdag, van 9:00 uur tot 16 :30 uur;
- via het contactformulier op de website.

11.2.3 Remedies in geval van non-conformiteit

In geval er sprake is van non-conformiteit, kan tot aflevering van het ontbrekende of tot vervanging van het Product worden overgegaan of – wanneer dit onmogelijk mocht zijn of van GiftForYou niet kan worden gevergd – tot ontbinding van de overeenkomst, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt, dan wel prijsvermindering. De in dit artikellid genoemde rechten zijn onverminderd alle andere rechten en vorderingen die de Koper of de Begunstigde namens de Koper op basis van de wet eventueel toekomen.

Terug naar de bovenkant van de pagina

12. Overmacht

De in deze Voorwaarden opgenomen verplichtingen zijn niet van toepassing of worden van rechtswege en zonder enige schadeloosstelling opgeschort indien de uitvoering ervan onmogelijk wordt ten gevolge van overmacht of buitengewone omstandigheden in de zin van de wet en de jurisprudentie, of ten gevolge van enige oorzaak te wijten aan de Koper, de Begunstigde of de Partner.

Elke Partij moet de andere Partij met alle middelen en zo snel mogelijk op de hoogte brengen wanneer zich een geval van overmacht voordoet dat hen verhindert hun contractuele verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te komen.

De Partijen moeten alles in het werk stellen om de gevolgen van niet-nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht te voorkomen of te beperken; de Partij die zich op overmacht wil beroepen, moet de andere Partij onverwijld in kennis stellen van het begin en, in voorkomend geval, het einde van deze gebeurtenis, bij gebreke waarvan hij niet van zijn haar verantwoordelijkheden kan worden ontheven.

Terug naar de bovenkant van de pagina

 

13. Informatietechnologie en burgerrechten

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens wordt uitgevoerd met als doel het uitvoeren van bestellingen mogelijk te maken. De informatie over de verwerking van deze persoonsgegevens is in zijn geheel te vinden in het Privacybeleid, hier.

In overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft en Koper en/of Begunstigde het recht op inzicht in, verwijdering, portabiliteit van gegevens die hem betreffen, en op bezwaar of beperking van de verwerking ervan. Hij kan dit recht uitoefenen door naar het volgende adres te schrijven: Lichtfabriekplein 4, 2031 TE Haarlem, Nederland, of via het contactformulier hier.

Terug naar de bovenkant van de pagina

 

14. Intellectuele eigendomsrechten

De gereproduceerde elementen (zoals handelsmerken en alle illustraties, afbeeldingen, logo's en foto's) op www.giftforyou.nl, die het exclusieve eigendom zijn van de Verkoper, zijn beschermd onder het auteursrecht, de wet op handelsmerken en de wet op patenten. Gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze handelsmerken, illustraties, beelden of logo's, om welke reden en via welk medium ook, zonder expliciete voorafgaande toestemming van de Verkoper, is streng verboden. Hetzelfde geldt voor het combineren of het gebruik er van in combinatie met enig ander merk, symbool of logo, of meer in het algemeen enig onderscheidingsteken dat bestemd is om een samengesteld logo te vormen. Hetzelfde geldt voor alle auteursrechten, ontwerpen, modellen en patenten die het eigendom zijn van de Verkoper.

Terug naar de bovenkant van de pagina

 

15. Klachten - geschillen

15.1 Klachten

Alle klachten moeten zo snel mogelijk bij de Klantenservice worden ingediend via het contactformulier dat te vinden is op de Site.

15.2 Geschillen

In geval van onenigheid tussen de Verkoper en de Koper/Begunstigde die niet in der minne kan worden geschikt, dient de partij die dit wenst eerst een ingebrekestelling te sturen naar de andere partij waarin zij haar grieven uiteenzet, alvorens het geschil voor te leggen aan een rechtbank.

In geval van onenigheid over de uitleg of de uitvoering van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, zal de bevoegde rechtbank die zijn welke door de toepassing van de regels van gemeen recht wordt aangewezen.

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, ook indien deze worden gesloten met Kopers of Begunstigden die in een ander land woonachtig zijn of die de overeenkomst buiten het grondgebied van Nederland hebben gesloten. Deze verkoopvoorwaarden vallen onder het Nederlands recht.

Terug naar de bovenkant van de pagina